U bent hier: Home › GelinktePaginas › Activiteiten Commissie

Activiteiten Commissie

Doel
Het doel van de activiteiten commissie is opgesteld met als basis artikel 2 van het huishoudelijk reglement en de visie van de vereniging.Het doel van de activiteiten commissie is het stimuleren en organiseren van clubactiviteiten, naast de reguliere volleybalactiviteiten, teneinde:
  • de teamgeest en de clubbinding te stimuleren
  • de sport en de club te promoten
  • vrijwilligers bedanken voor hun geleverde inzet
De  TC (met als hoofdtaak de reguliere volleybal activiteiten en richt zich voornamelijk op de teams) organiseert ook activiteiten die gericht zijn op de teamindeling en opbouw van wedstrijdervaring van complete teams (bijvoorbeeld toernooien met gesloten inschrijving). De AC richt zich op niet reguliere of wel secundaire activiteiten.

Functie Naam Email
Voorzitter AC Edmar Rijers
 

Kalender
Per seizoen wordt hiertoe een gevarieerde activiteitenkalender samengesteld. Deze wordt in samenspraak met de andere commissies opgesteld en vastgesteld in een vergadering van het algemeen bestuur.

Budget
De activiteiten commissie organiseert activiteiten die budget neutraal moeten worden gerealiseerd.

Communicatie
De PR commissie organiseert de communicatie oa naar de sponsoren, de kranten, de website en het clubblad. Indien er specifieke communicatie nodig is over een evenement dan zal de AC direct contact opnemen met de PR commissie. Communicatie binnen de vereniging organiseert de activiteiten commissie zelf. Dit betreft uitnodigingen, website en nieuwsbrief –activiteiten- onderdeel, afstemming naar het bestuur etc.

Ontwikkelingen 2010-2013
In de afgelopen jaren zijn de jeugd activiteiten onder gebracht bij de Technische commissie, voornamelijk door het ontbreken van een lid van de AC met de focus op de jeugd. Daarnaast zijn er de afgelopen jaren signalen gekomen dat de jeugd weinig wordt betrokken bij de activiteiten.
  • De AC wil in de komende periode de jeugd en mini activiteiten onder de vlag van de AC brengen. Voorwaarde daarvoor is dat er een AC lid met focus op jeugd in de commissie komt en enkele budgetten worden overgeheveld naar de AC vanuit de TC.
  • Daarnaast zal in overleg met de jeugd en mini coördinatoren bekeken worden welke jeugdactiviteiten georganiseerd zullen worden. Hiervoor wordt een via de kalender enkele voorstellen gedaan.
Activiteiten commissie
De activiteiten commissie bereid voor, plant, begeleid en organiseert de vastgestelde activiteiten. De activiteiten commissie bestaat uit een voorzitter en een aantal werkgroepleden.

Taak
Voorzitter De voorzitter geeft leiding aan de hele commissie en ziet toe op de goede 
uitvoering van het Beleidsplan en de taken die de andere commissie leden uitvoeren en legt daarvoor verantwoording af bij het Bestuur. De voorzitter bezoekt de Bestuursvergaderingen en heeft daarin medezeggenschap in aan alle de orde komende zaken.
Daarnaast zorgt hij/zij voor het notuleren van de vergaderingen van de commissie, voorziet de leden van een verslag en bewaard een daarvan in een archief. Verzend de uitnodigingen voor de vergaderingen.
En hij/zij is verantwoordelijk en betrokken bij alle financiële afwikkelingen van de uit te voeren activiteiten, samen met de organisatoren van betrokken activiteit. Daartoe stelt hij/zij jaarlijks een jaarplan en budget op en maakt een jaarverslag ter verantwoording.
De voorzitter houd overzicht over activiteiten en werkgroepleden heen.
Werkgroepleden Dit zijn een drietal organisatoren die namens de activiteiten commissie en samen met andere commissies activiteiten organiseren ten behoeve van de club.
  • Plannen, regelen, uitvoering van evenementen.
  • Begeleiden van mensen die helpen / ondersteunen van evenementen.
  • Communicatie over evenement(en) via website (evt via PR commissie)
Liefst hebben we als werkgroepleden vertegenwoordigers vanuit de verschillende groepen leden.
Ieder werkgroeplid heeft een specifiek aandachtsgebied: Recreanten, Senioren (Dames en Heren), Jeugd (A,B,C) en mini’s (CMV)
Ondersteuning
Crewleden
Leden (en niet leden) die helpen bij het organiseren en uitvoeren van de activiteiten. Deze mensen worden op ad hoc basis gezocht, per activiteit is het aantal mensen verschillend. In de kalender wordt opgenomen hoeveel ondersteuning en vrijwilligers noodzakelijk zijn.
Vanuit de andere commissies (TC, PR, Recreanten commissie) wordt bij de verschillende activiteiten ondersteuning geleverd. Bij voorbereiding en organisatie van de verschillende activiteiten worden deze mensen gevraagd aan te schuiven.


Ogenblik a.u.b. ...